آویز

آویز ها برا اویزان شدن در کنار در و یا دکور منازل یا … استفاده میشود. این اویز ها صنایع دستس هند هستند و با توجه به فنگشویی اسیای شرقی ساخته شده اند.

نمایش بیشتر
فیلتر